Akceptacja warunków użytkowania

Umowa dotycząca niniejszych warunków użytkowania jest zawierana pomiędzy użytkownikiem i HOYA Optical Labs of America, Inc. („firma”, „my”). Poniższe zasady i warunki („warunki użytkowania”) regulują dostęp i korzystanie z witryny www.hoyavision.com, w tym wszelkich treści, funkcji i usług oferowanych na lub za pośrednictwem www.hoyavision.com („witryna”), zarówno jako w roli odwiedzającego jak i zarejestrowanego użytkownika.

Przed rozpoczęciem korzystania z witryny należy dokładnie zapoznać się z warunkami użytkowania. Niniejsze warunki użytkowania zawierają postanowienia, które ograniczają prawa użytkownika, w tym dotyczące porozumień arbitrażowych, pozwów zbiorowych i rozpraw z udziałem ławy przysięgłych, a także ograniczenia odpowiedzialności firmy.  Korzystając z Witryny, użytkownik akceptuje i zgadza się na przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania oraz naszej polityki prywatności, znajdującej się pod adresem ,zawartej w niniejszym dokumencie jako odniesienie. Jeśli użytkownik nie akceptuje niniejszych warunków użytkowania lub polityki prywatności, nie może uzyskać dostępu do witryny, ani z niej korzystać.

Niniejsza witryna jest oferowana i dostępna dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat i zamieszkują na terenie Stanów Zjednoczonych lub na którymkolwiek z ich terytoriów zależnych. Korzystając z witryny, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest pełnoletni, co umożliwia zawarcie wiążącej umowy z firmą i spełnia wszystkie powyższe wymagania kwalifikacyjne. W przypadku braku spełnienia wszystkich tych wymagań, użytkownik nie może odwiedzać witryny, ani z niej korzystać.

Części witryny zapewniają dostęp do ogólnych informacji na temat wzroku, dbania o wzrok i korekcji wzroku. Jak dalej opisano w niniejszym dokumencie, informacje te nie są przeznaczone jako źródło lub substytut porady medycznej. W PRZYPADKU POTENCJALNYCH PROBLEMÓW ZE WZROKIEM LUB SCHORZENIA WYMAGAJĄCEGO UWAGI NALEŻY JAK NAJSZYBCIEJ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM SPECJALISTĄ. W NAGŁYCH PRZYPADKACH MEDYCZNYCH NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZADZWONIĆ POD NUMER 112.

Zmiany warunków użytkowania

Możemy okresowo zmieniać i aktualizować niniejsze warunki użytkowania według własnego uznania. Wszystkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu i mają zastosowanie do wszystkich metod dostępu i korzystania z witryny w późniejszym czasie. Jednakże wszelkie zmiany w postanowieniach dotyczących rozstrzygania sporów określonych w prawie właściwym i jurysdykcji nie będą mieć zastosowania do sporów, o których strony zostały faktycznie powiadomione w dniu lub przed dniem opublikowania zmiany na witrynie internetowej. Zastrzegamy sobie prawo (w dowolnym czasie z uprzedzeniem lub bez powiadomienia) do:

 1. modyfikacji lub zamknięcia witryny lub jej części oraz
 2. zawieszenia lub odebrania użytkownikowi dostępu do witryny lub jej części z dowolnego powodu, w tym w przypadku naruszenia lub wystąpienia uzasadnionych podstaw podejrzenia naruszenia niniejszych warunki użytkowania.

Dalsze korzystanie z witryny internetowej po opublikowaniu poprawionych warunków użytkowania oznacza akceptację wszelkich zmian. Należy okresowo sprawdzać treści zawarte na niniejszej stronie, aby mieć świadomość wszelkich zmian, ponieważ są one wiążące dla użytkownika.

Dostęp do strony internetowej i bezpieczeństwo konta

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub modyfikacji tej strony internetowej, a także wszelkich usług lub materiałów, które na niej udostępniamy, według naszego wyłącznego uznania oraz bez uprzedzenia odbiorców. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualną niedostępność całej strony internetowej lub którejkolwiek z jej części z dowolnego powodu, w którymkolwiek momencie i przez dowolny czas. Możemy niekiedy ograniczyć dostęp użytkowników – w tym zarejestrowanych – do całej strony internetowej lub jej części.


Odpowiadasz za:

• przygotowanie się w każdy sposób tobie niezbędny, aby skorzystać z dostępu do tej strony internetowej,

• to, aby każda osoba mająca dostęp do tej strony internetowej pośrednictwem twojego połączenia internetowego znała niniejsze warunki użytkowania oraz przestrzegały ich.


Dostęp do tej strony internetowej lub wybranych zasobów na niej dostępnych może wymagać od ciebie przekazania pewnych informacji celem rejestracji użytkownika, a także innych danych. Warunkiem korzystania przez ciebie z niniejszej strony internetowej jest przekazywanie przez ciebie informacji wyłącznie zgodnych z prawdą, aktualnych i wyczerpujących. Zgadzasz się, że wszystkie informacje podane przez ciebie celem zarejestrowania się na tej stronie internetowej lub w innych celach, m.in. poprzez korzystanie ze wszelkich interaktywnych funkcji na tej stronie internetowej, podlegają naszej polityce prywatności, a także wyrażasz zgodę na wszystkie czynności które zgodnie z naszą polityką prywatności podejmujemy względem informacji przekazywanych przez ciebie.


Jeśli wybierzesz lub otrzymasz nazwę użytkownika, hasło lub inne informacje w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, masz obowiązek traktować takie informacje jako poufne i nie wolno tobie ujawniać ich żadnym osobom ani podmiotom. Przyjmujesz również do wiadomości, że twoje konto użytkownika jest przeznaczone osobiście dla ciebie oraz zobowiązujesz się nie udostępniać innym osobom dostępu do tej strony internetowej, ani żadnej jej części, za pomocą twojej nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji istotnych dla bezpieczeństwa tej strony. Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić nas o każdym przypadku samowolnego dostępu do twojej nazwy użytkownika lub hasła oraz o wszelkich innych naruszeniach bezpieczeństwa. Potwierdzasz również, że po zakończeniu każdej sesji na swoim koncie użytkownika opuścisz je. Zobowiązujesz się zachować szczególną ostrożność podczas dostępu do twojego konta z komputera publicznego lub komputera udostępnianego innym użytkownikom, aby inne osoby nie mogły zobaczyć ani zapisać twojego hasła lub twoich innych danych osobowych.


Mamy prawo wyłączyć dowolną nazwę użytkownika, jego hasła lub inny jego identyfikator wybrany przez ciebie lub podany przez nas – w dowolnym momencie, według naszego wyłącznego uznania, z dowolnego, w tym również jeśli naszym zdaniem naruszysz dowolne postanowienie niniejszych warunków użytkowania.

Prawa własności intelektualnej

Strona internetowa i jej cała zawartość, funkcje i sposób działania (w tym m.in. wszystkie informacje, oprogramowanie, tekst, wskaźniki, obrazy, wideo i audio oraz projekt, wzór, dobór, nazwy domen, znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki usługowe oraz ich rozplanowanie) (zwane dalej łącznie „własnością intelektualną”) są własnością naszej firmy lub wedle stosowności, jej licencjodawców lub innych dostawców takich materiałów, oraz są chronione prawami autorskimi Stanów Zjednoczonych i międzynarodowymi, a także prawem znaków towarowych, patentowym, tajemnicą handlową oraz innymi prawami własności intelektualnej i prawami pokrewnymi. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie nadane tobie na mocy niniejszych warunków są zastrzeżone przez naszą firmę i jej licencjodawców. Warunki użytkowania nie przenoszą na ciebie żadnego udziału do własności intelektualnej, lecz jedynie ograniczone, odwołalne prawo do korzystania z takiej własności wedle warunków użytkowania. Niniejsze warunki użytkowania umożliwiają korzystanie ze strony internetowej wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych. Nie wolno tobie w celach komercyjnych uzyskiwać dostępu do – ani korzystać z – dowolnej części strony internetowej ani wszelkich dostępnych za jej pośrednictwem usług lub materiałów.


Jeśli wydrukujesz, skopiujesz, zmienisz, pobierzesz lub w inny sposób użyjesz lub dasz innym osobom dostęp do dowolnej części strony internetowej naruszając warunki użytkowania, twoje prawo do korzystania ze strony internetowej wygaśnie bezzwłocznie i wówczas – wedle naszego uznania – masz obowiązek zwrócić nam lub zniszczyć wszelkie wykonane przez ciebie egzemplarze wspomnianych materiałów. Nie przechodzi na ciebie żadne prawo, tytuł ani udział związany z tą stroną internetową ani dowolną znajdującą się na niej treścią, zaś wszelkie prawa których nie udzielono tobie jednoznacznie pozostają zastrzeżone przez naszą firmę. Korzystanie z tej strony internetowej w sposób, który nie został jednoznacznie dopuszczany w niniejszych warunkach użytkowania, jest ich naruszeniem i może również naruszać prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa.

Znaki towarowe i prawa autorskie

„Hoya”, Hoya™, a także znaki firmowe, logotypy, nazwy produktów i usług, wzory i hasła firmy Hoya są znakami towarowymi firmy Hoya, jej podmiotów powiązanych lub licencjodawców. Bez uprzedniej pisemnej zgody naszej firmy korzystanie z tych znaków jest zabronione. Wszelkie inne nazwy, logotypy, nazwy produktów i usług, wzory i hasła zamieszczone na niniejszej stronie internetowej są znakami towarowymi ich poszczególnych właścicieli. O ile nie określono inaczej, cała treść tej strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi oraz przepisami prawa krajowego oraz międzynarodowymi umowami – na całym świecie. Nie wolno kopiować ani używać tej strony internetowej w całości lub dowolnej jej części w żaden sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Strona internetowa może również zawierać treści podlegające prawu autorskiemu i innym prawom osób trzecich.

Pouczenie o ustawie Digital Millennium Copyright Act (USA)

Szanujemy prawo własności innych osób. Jeśli uważasz, że twoja praca została opublikowana na tej stronie internetowej w sposób naruszający prawa autorskie, skontaktuj się z nami pod poniższym adresem i podaj następujące informacje: (i) elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do podejmowania czynności w imieniu właściciela praw autorskich, (ii) opis dzieła chronionego prawem autorskim, które zostało naruszone, ze wskazaniem adresu URL lub innego, konkretnego miejsca na tej stronie internetowej, na której znajduje się materiał, którego dotyczy twoje roszczenie, (iii) twój adres, numer telefonu i adres e-mail, (iv) oświadczenie, wedle którego w dobrej wierze sądzisz, iż sporne wykorzystanie twojej pracy jest pozbawione zgody właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub jest bezprawne na mocy prawa, oraz (v) twoje oświadczenie, sporządzone pod rygorem kary za nieprawdziwość, że powyższe informacje zawarte w twoim roszczeniu są zgodne z prawną oraz że jesteś właścicielem praw autorskich lub osobą upoważnioną do podejmowania czynności w imieniu właściciela praw autorskich. Przedstawiciel naszej firmy do odbioru roszczeń o naruszeniu praw autorskich:


D/w: Legal Department
Hoya Optical Labs of America, Inc.
397 State Highway 121
Lewisville, TX 75067

Naszą polityką jest wypowiedzenie w stosownych okolicznościach umowy tym posiadaczom naszych kont, którzy uporczywie dopuszczają się naruszeń.

Użytkowanie zabronione

Strona internetowa może być używana wyłącznie do celów legalnych oraz zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania.

Zobowiązujesz się nie wykorzystywać tej strony internetowej w następujący sposób:

• W dowolny sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa samorządowego, krajowego i międzynarodowego (w tym m.in. wszelkie przepisy dotyczące eksportu danych lub oprogramowania do i z USA lub innych krajów).

• Celem wykorzystywania lub krzywdzenia nieletnich – lub podejmowania prób takich czynności – poprzez wystawianie ich na niestosowne treści, nakłanianie nieletnich do ujawniania informacji umożliwiających rozpoznanie tożsamości, ani w inny sposób.

• Wysyłania, świadomego otrzymywania, przesyłania, pobierania, wykorzystywania – w tym ponownego – dowolnych materiałów niezgodnych z niniejszymi warunkami użytkowania.

• Przekazywania – samodzielnie lub przez inne osoby – materiałów reklamowych lub promocyjnych, w tym wszelkich „wiadomości śmieciowych”, „łańcuszków”, „spamu” i wszelkich tym podobnych nagabywań.

• Celem podszywania się pod naszą firmę, jej pracowników, innych użytkowników lub dowolną inną osobę lub podmiot (m.in. za pomocą adresów e-mail powiązanych z powyższymi osobami i podmiotami).

• Dopuszczając się wszelkich innych czynów, które ograniczają lub zakłócają komukolwiek korzystanie lub użytkowanie z tej strony i to w sposób który wedle naszej oceny, może zaszkodzić naszej firmie, użytkownikom tej strony internetowej, lub wystawić takie osoby na odpowiedzialność prawną.

Ponadto zobowiązujesz się przestrzegać poniższych zakazów:

• Korzystania ze strony internetowej w każdy sposób, który mógłby wyłączyć, przeciążyć, uszkodzić lub ograniczyć stronę internetową, lub też zakłócać korzystanie z niej innym osobom, w tym ich zgodności do uczestnictwa w czynnościach w czasie rzeczywistym za pośrednictwem tej strony.

• Używania dowolnego robota, pająka lub innego, podobnego rodzaju urządzenia lub procesu lub sposobu uzyskania dostępu do tej witryny w dowolnym celu, w tym monitorowania lub kopiowania dowolnych materiałów z niej pochodzących.

• Korzystania z jakichkolwiek ręcznych procesów do monitorowania lub kopiowania dowolnych materiałów zamieszczonych na tej stronie internetowej lub w innych celach, które nie zostały jednoznacznie dozwolone niniejszymi warunkami użytkowania, chyba że naszą uprzednią pisemną zgodą.

• Korzystania z dowolnego urządzenia, oprogramowania lub procedury, które zakłócają prawidłowe działanie tej strony internetowej.

• Wprowadzania wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów o złośliwym działaniu lub szkodliwych technologicznie.

• Prób uzyskania bezprawnego dostępu do tej strony lub ingerowania, uszkodzenia albo przerwania którejkolwiek z jej części, serwera na którym ta strona internetowa jest zapisana, lub dowolnego serwera, komputera albo bazy danych połączonych z tą stroną.

• Atakowania tej strony techniką odmowy usługi (DoS), w tym formą rozproszoną tej techniki (DDoS).

• Wszelkiej innej formy ingerencji w prawidłowe działanie tej strony internetowej.

Materiały użytkownika

Witryna internetowa może oferować możliwości zamieszczania ocen i recenzji, uczestniczenia w forach dyskusyjnych, czatach, osobistych stronach internetowych lub profilach, forach, tablicach ogłoszeń i innych funkcjach interaktywnych (zwanych łącznie „Usługami interaktywnymi”), które umożliwiają użytkownikom zamieszczanie, przesyłanie, publikowanie, wyświetlanie lub przekazywanie innym użytkownikom lub innym osobom (zwane dalej „zamieszczaniem”) treści lub materiałów (zwanych łącznie „materiałami użytkownika”) na witrynie lub za jej pośrednictwem. Użytkownik może korzystać z usług interaktywnych po ukończeniu 18. roku życia.


Wszystkie materiały użytkownika musi być zgodny z niniejszymi warunkami użytkowania.


Materiały użytkownika mogą być dostępny publicznie. Wszystkie materiały użytkownika zamieszczone na witrynie będą traktowane jako materiały o charakterze niepoufnym i nieautorskim. Zamieszczając dowolne materiały na witrynie, użytkownik przyznaje naszej firmie i jej podmiotom stowarzyszonym oraz dostawcom usług, a także każdemu z ich i naszych licencjobiorców, następców i cesjonariuszy niewyłączne, bezpłatne, wieczyste, nieodwołalne i w pełni podlegające podlicencjonowaniu prawo do używania, reprodukowania, modyfikowania, wykonywania, wyświetlania, rozpowszechniania oraz ujawniania, w inny sposób, osobom trzecim wszelkich takich materiałów w dowolnym celu na całym świecie, na dowolnych nośnikach lub formatach, obecnie stosowanych lub opracowanych w przyszłości, bez konieczności dalszego powiadamiania użytkownika, ze wskazaniem źródła informacji lub bez takiego wskazania oraz bez wymogu uzyskania zgody lub zapłaty użytkownikowi lub stronie trzeciej. Ponadto użytkownik przyznaje firmie, jej przedstawicielom i podlicencjobiorcom prawo do używania pseudonimu lub innej nazwy podanej przez użytkownika w związku z materiałem użytkownika, jeśli firma lub jej przedstawiciele tak postanowią. Zamieszczając materiały użytkownik zrzeka się korzyści wynikających z przepisów prawa określanych jako „osobiste prawa autorskie” lub podobnych praw.


Użytkownik oświadcza i zapewnia, że:

• jest właścicielem lub kontroluje wszystkie prawa do materiałów użytkownika i posiada prawo do udzielenia wspomnianej powyżej licencji naszej firmie oraz [naszym podmiotom stowarzyszonym i dostawcom usług, a także każdemu z ich i naszych odpowiednich licencjobiorców, następców i cesjonariuszy;

• wszystkie materiały użytkownika są i będą zgodne z niniejszymi warunkami użytkowania.
Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości fakt, że jest on odpowiedzialny za wszelkie materiały, które zamieszcza lub udostępnia, i to on, a nie firma, ponosi pełną odpowiedzialność za te treści, w tym ich legalność, wiarygodność, dokładność i stosowność.

Niniejsze standardy dotyczące treści odnoszą się do wszelkich treści zamieszczanych przez użytkownika oraz korzystania z usług interaktywnych. Materiały użytkownika muszą być w całości zgodne ze wszystkimi obowiązującymi federalnymi, stanowymi, lokalnymi i międzynarodowymi przepisami prawa i regulacjami. Bez ograniczenia powyższego, materiał użytkownika nie może:• zawierać żadnych materiałów, które są oszczercze, obsceniczne, nieprzyzwoite, obraźliwe, obelżywe, napastliwe, agresywne, nienawistne, podżegające do nielegalnych działań lub w inny sposób nieakceptowalne;• publikować materiałów o charakterze seksualnym lub pornograficznym, nawołującym do przemocy lub dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek; • naruszać praw patentowych, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej czy innych praw jakiejkolwiek innej osoby; • naruszać praw (w tym prawa do wizerunku i prywatności) innych osób lub publikować materiałów, które mogłyby spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej lub karnej na mocy obowiązujących przepisów prawa lub regulacji lub które w inny sposób mogą być sprzeczne z niniejszymi warunkami użytkowania i naszą polityką prywatności; • potencjalnie wprowadzać w błąd inne osoby; • promować jakiejkolwiek działalności niezgodnej z prawem; popierać, promować lub wspierać jakichkolwiek działania niezgodnych z prawem; • być powodem irytacji, niedogodności lub niepotrzebnego zdenerwowania lub potencjalnie denerwować, wprowadzać z zakłopotanie, straszyć lub denerwować jakiekolwiek inne osoby; • być publikowany pod nazwiskiem jakiejkolwiek osoby lub fałszywie określać tożsamość lub powiązania z jakąkolwiek osobą lub organizacją; • być powiązany z działalnością komercyjną lub sprzedażową, taką jak konkursy, loterie i inne promocje sprzedaży, wymiana barterowa lub reklama; • sprawiać wrażenie, że jest publikowany przez naszą firmę lub jest popierany przez nas lub jakąkolwiek inną osobę lub podmiot, w przypadku, gdy jest to niezgodne z prawdą. Jeśli nasza firma lub nasi przedstawiciele zapewnili użytkownikowi produkt, nagrodę lub wynagrodzenie, musi on ujawnić ten fakt we wszystkich materiałach.

Użytkownik musi również ujawnić, czy jest pracownikiem, sprzedawcą, dostawcą firmy lub jest w inny sposób z powiązany, gdy publikuje treść dotyczącą jakiegokolwiek produktu lub usługi w zakresie materiałów użytkownika.

Wszelkie opinie, porady, oświadczenia lub inne informacje przekazane lub udostępnione przez strony trzecie w zakresie usług interaktywnych stanowią opinie odpowiednich autorów, a nie naszej firmy. Nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały użytkownika zamieszczone przez niego samego lub jakąkolwiek stronę trzecią. Użytkownik potwierdza, że jesteś odpowiedzialny za wszelkie materiały użytkownika, które zamieszcza lub przesyłasz oraz za wszelkie wynikające z tego konsekwencje.

Mamy prawo:

• monitorować, edytować, usuwać lub odmawiać zamieszczania jakichkolwiek materiałów użytkownika z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu, wyłącznego według naszego uznania;

• podjąć wszelkie działania w odniesieniu do jakichkolwiek materiałów użytkownika, które uznamy za konieczne lub właściwe, wyłącznie według naszego uznania, w tym także, gdy uznamy, że takie materiały użytkownika naruszają warunki użytkowania, w tym standardy zamieszczania treści, a także naruszają dowolne prawa własności intelektualnej lub inne prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, zagrażają bezpieczeństwu osobistemu użytkowników witryny lub ogółu społeczeństwa, bądź mogą mieć wpływ na odpowiedzialność prawną firmy;

• ujawniać tożsamość użytkownika lub inne informacje na jego temat osobom trzecim, które twierdzą, że umieszczone przez niego materiały naruszają ich prawa, w tym prawa własności intelektualnej lub prawo do prywatności;

• podjąć odpowiednie działania prawne, w tym m.in. zgłoszenia naruszenia organom ścigania w przypadku nielegalnego lub nieupoważnionego korzystania z witryny;

• zakończyć lub zawiesić dostęp użytkownika do całej witryny lub jej części z jakiegokolwiek powodu, w tym bez ograniczeń, jakiegokolwiek naruszenia niniejszych warunków użytkowania;
Bez ograniczania powyższego, nasza firma ma prawo podjąć pełną współpracę z dowolnymi organami ścigania lub na podstawie nakazu sądowego wzywającym do ujawnienia tożsamości lub innych informacji o wszelkich publikacjach materiałów na witrynie lub za jej pośrednictwem. UŻYTKOWNIK ZWALNIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMĘ ORAZ JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, LICENCJOBIORCÓW I USŁUGODAWCÓW ZA WSZELKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ FIRMĘ I/LUB KTÓRĄKOLWIEK Z WYŻEJ WYMIENIONYCH STRON W TRAKCIE LUB W KONSEKWENCJI DOCHODZENIA PROWADZONEGO PRZEZ FIRMĘ LUB ORGANY ŚCIGANIA TYCH STRON.

Zrzekamy się odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub ich brak w związku z przesyłaniem, komunikacją lub treściami dostarczonymi przez jakąkolwiek osobę trzecią. Zrzekamy się odpowiedzialności za wykonanie lub niewykonanie czynności opisanych w tym rozdziale.

Wiarygodność publikowanych informacji

Informacje publikowane na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie gwarantujemy ich dokładności, kompletności ani przydatności. Polegając na tych informacjach w jakikolwiek sposób, czynisz to na własne ryzyko. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za poleganie w dowolny sposób na takich materiałach przez ciebie i innych odwiedzających tę stronę internetową, jak również przez każdą osobę, której dowolna treść z tej strony może stać się znana.


Niniejsza strona internetowa może zawierać treści pochodzące od osób trzecich, w tym materiały pochodzące od innych użytkowników, blogerów i licencjodawców zewnętrznych, wydawców materiałów prasowych, agregatorów i/lub usługi sprawozdawcze lub dziennikarskie. Wszelkie stwierdzenia i/lub opinie wyrażone w niniejszych materiałach, a także wszelkie artykuły i odpowiedzi na pytania oraz treści inne niż pochodzące od naszej firmy są wyłącznie opiniami i odpowiedzialnością osób i podmiotów, od których pochodzą. Materiały te niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko naszej firmy. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec ciebie ani osób trzecich za treść lub wierność żadnych materiałów pochodzących od osób trzecich.

Zmiany na stronie internetowej

Niekiedy możemy aktualizować zawartość niniejszej strony internetowej, przy czym jej treść niekoniecznie jest wyczerpująca lub aktualna. Każdy materiał zamieszczony na stronie internetowej może w dowolnej chwili stać się nieaktualny, zaś my nie mamy obowiązku jego aktualizacji.

Informacje o tobie i twoim zachowaniu

Wszystkie informacje, które gromadzimy na tej stronie internetowej, podlegają naszej polityce prywatności.

Korzystając ze strony internetowej, wyrażasz zgodę na wszystkie czynności które podejmujemy względem twoich danych zgodnie z naszą polityką prywatności.


Za każdym razem, gdy przekazujesz nam jakieś informacje – również zakładając konto – automatycznie zgadzasz się, że:

 1. będziesz przekazywać informacje prawdziwe, dokładne, aktualne i wyczerpujące, oraz
 2. będziesz utrzymywać i natychmiast aktualizować te informacje, aby pozostały zgodne z prawdą, dokładne, aktualne i wyczerpujące.


Zgadzasz się nie proponować pomysłów, koncepcji, metod ani technik dotyczących nowych lub proponowanych usług lub produktów za pośrednictwem tej strony internetowej. W przeciwnym wypadku udzielasz naszej firmie wieczystej, obowiązującej w każdym kraju, nieodwołalnej, nieograniczonej, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie w dowolny sposób z treści, które nam przekazujesz.


Zgadzasz się również nie dopuszczać do poniższych czynów:

 1. dostępu lub usiłowania dostępu do wszelkich informacji, dokumentów czy materiałów poprzez pominięcie wszelkich rozwiązań technicznych na tej stronie internetowej, które służą ograniczeniu korzystania z niej przez ciebie lub ograniczeniu twojego dostępu do niej.

 2. zakłócania bezpieczeństwa tej strony internetowej lub ingerowania w nie, a także działania w sposób szkodliwy dla tej strony internetowej, w tym zasobów systemowych, kont, haseł, serwerów lub sieci podłączonych do tej strony lub poprzez nią dostępnych, a także wszelkich stron internetowych powiązanych z niniejszą stroną lub do których ona odsyła, jak również takich, aplikacji, materiałów, dokumentów czy usług,

 3. dostępu do tej strony internetowej lub korzystania z niej w jakikolwiek sposób, który mógłby doprowadzić do jej uszkodzenia, wyłączenia, przeciążenia lub doprowadzić do ograniczenia działania dowolnego serwera lub sieci,

 4. naruszania praw własności intelektualnej i praw innych,

 5. zamieszczania lub przesyłania w inny sposób oprogramowania, programów lub plików, które są szkodliwe lub zakłócają działanie dowolnego urządzenia sprzętowego, oprogramowania lub innego mienia – w tym uszkodzonych plików, plików-bomb zegarowych, koni trojańskich, wirusów i robaków komputerowych,

 6. tworzenia fałszywych tożsamości celem wprowadzenia w błąd naszej firmy lub innych osób, a także korzystania dowolnej nazwy domeny naszej firmy jako fałszywego adresu zwrotnego poczty elektronicznej,

 7. przeszkadzania dowolnym użytkownikom w korzystaniu z tej strony internetowej lub ograniczania im takiej możliwości, lub ingerowania w nią,

 8. łamania dowolnych przepisów ustawowych i wykonawczych prawa właściwego dotyczących dostępu do tej strony internetowej lub korzystania z niej,

 9. łamania niniejszych warunków użytkowania,

 10. sporządzania, opracowywania, kompilacji, gromadzenia, importowania, pobierania czy też w inny sposób wykorzystywania lub kopiowania dowolnych informacji o użytkownikach, informacji o wykorzystaniu tej strony i wszelkich innych informacji, a także przekazywania, udostępniania lub w inny sposób rozpowszechniania takich informacji (w sposób odpłatny lub nie) dowolnej osobie trzeciej,

 11. przesyłania niechcianych lub masowych wiadomości do dowolnego posiadacza konta w naszej firmie lub na dowolny adres e-mail powiązany z naszą firmą, a także uczestniczenia w dowolnych wiadomościach-łańcuszkach, konkursach, spamowaniu, ankietach lub w przekazywaniu dowolnej, niechcianej korespondencji innego rodzaju (o charakterze handlowym lub innym),

 12. naruszania praw (w tym prawa do prywatności i upublicznienia) naszej firmy lub dowolnej osoby trzeciej, a także nadużycia, oszustwa, nękania, w tym uporczywego (stalkingu) lub grożenia dowolnym osobom, oraz

 13. korzystania z dowolnego robota, pająka lub innego, podobnego rodzaju urządzenia programowego lub automatycznego, w tym automatycznych urządzeń do wdzwaniania lub odpytywania danych, celem uzyskania informacji z tej strony internetowej, a także w dowolny inny sposób monitorować lub kopiować dowolną część tej strony internetowej.

Opisy produktów

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zaprezentować na tej stronie internetowej możliwie najdokładniej opisane wymiary, cechy i kolory naszych produktów. Jednakże wierność kolorów produktów odwzorowanych na stronie zależy od parametrów pracy twojego wyświetlacza, a zatem nie gwarantuje się, że odwzorowano je dokładnie. Nie gwarantujemy, że opisy produktów są dokładne, wyczerpujące, wiarygodne, aktualne i pozbawione błędów.

Błędy typograficzne

Nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy typograficzne, w m.in. nieprawidłowe ceny, figurujące na stronie internetowej. Zastrzegamy sobie jednocześnie prawo do odmowy przyjęcia lub unieważnienia zamówienia lub usługi w razie błędu typograficznego.

Transport

Opóźnienia z winy przewoźnika nie są objęte odpowiedzialnością firmy i zastrzegamy sobie prawo do odmowy zwrotu pieniędzy lub wymiany w przypadku przesyłek, które są niedoręczalne lub nieprawidłowo dostarczone z powodu błędu użytkownika lub przewoźnika.

Odnośniki do witryny internetowej i mediów społecznościowych

Użytkownik może zamieścić link do naszej witryny internetowej, pod warunkiem, że zostanie to wykonane w sposób uczciwy i zgodny z prawem, który nie będzie mieć wpływu na naszą reputację ani nie wykorzysta jej w nieodpowiedni sposób; jednakże udostępnianie linków w sposób sugerujący jakąkolwiek formę zależności, zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony bez naszej wyraźnej pisemnej zgody jest zabronione.

Ta strona internetowa może udostępniać pewne funkcje mediów społecznościowych, które umożliwiają:

wstawianie odsyłaczy łączących własne witryny lub witryny określonych stron trzecich z pewnymi treściami zawartymi na tej witrynie; • wysyłanie wiadomości e-mail lub innych komunikatów zawierających określone treści lub odnośniki do określonych treści zawartych na tej witrynie; • wyświetlanie ograniczonych części treści z tej witrynie na witrynach internetowych użytkownika lub określonych stron trzecich.Użytkownik może korzystać z tych funkcji wyłącznie w sposób, w jaki są one przez nas udostępniane i wyłącznie w odniesieniu do treści, które są wyświetlane za ich pomocą oraz zgodnie z wszelkimi dodatkowymi warunkami określonymi w odniesieniu do takich funkcji. Z zastrzeżeniem powyższego, zabronione jest:

• tworzenie połączeń z jakąkolwiek witryną, która nie jest własnością użytkownika; • powodować, aby witryna lub jej części były wyświetlane przez jakikolwiek inny serwis internetowy, przykładowo poprzez zastosowanie takich metod jak framing, deep linking lub in-line linking; • tworzenie odnośników do jakiejkolwiek części witryny innej niż strona główna; • podejmowanie jakichkolwiek działań w odniesieniu do materiałów na tej witrynie, które są niezgodne z jakimkolwiek innym postanowieniem niniejszych warunków użytkowania.

Witryna, której dotyczą odnośniki lub na której udostępniane są określone treści, musi być pod każdym względem zgodna ze standardami dotyczącymi treści, które zostały określone w niniejszych warunkach użytkowania.

Użytkownik zobowiązuje się współpracować z nami w celu natychmiastowego zaprzestania nieautoryzowanego ramkowania (framing) lub tworzenia linków. Nasza firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zasadach tworzenia linków bez uprzedzenia.

Możemy według naszego uznania wyłączyć wszystkie lub dowolne funkcje mediów społecznościowych i dezaktywować wszelkie linki w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Linki na witrynie internetowej

Jeśli witryna zawiera linki do innych stron i zasobów dostarczanych przez strony trzecie, są one udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Dotyczy to również linków zawartych w reklamach, w tym banerów reklamowych i linków sponsorowanych. Nasza firma nie ma żadnej kontroli nad zawartością tych witryn lub zasobów i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nie ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku ich wykorzystania. Użytkownik odwiedza każdą ze witryn internetowych osób trzecich, do których prowadzą linki z niniejszej witryny, w pełni całkowicie na własne ryzyko i z zastrzeżeniem warunków korzystania z takich witryn.

Ograniczenia geograficzne

Właściciel witryny internetowej ma siedzibę w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych. Udostępniamy tę witrynę do użytku wyłącznie przez osoby znajdujące się w Stanach Zjednoczonych. Nie gwarantujemy, że witryna lub dowolne jej treści są dostępne i odpowiednie poza terytorium Stanów Zjednoczonych. Dostęp do Witryny może nie być prawnie dozwolony dla niektórych osób lub w niektórych krajach. Odwiedzanie witryny z lokalizacji poza terytorium Stanów Zjednoczonych odbywa się z własnej inicjatywy użytkownika, który jest odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie możemy zagwarantować i nie gwarantujemy, że pliki dostępne do pobrania z Internetu lub witryny będą wolne od wirusów lub innych destrukcyjnych kodów. Użytkownik jest odpowiedzialny za wdrożenie odpowiednich procedur i punktów kontrolnych w celu spełnienia szczególnych wymagań w zakresie ochrony antywirusowej oraz dokładności wprowadzanych i pobieranych danych, a także za utrzymanie środków nie będących częścią do naszej witryny w celu odtworzenia utraconych danych.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY SPOWODOWANE ROZPROSZONYM ATAKIEM TYPU DENIAL-OF-SERVICE, WIRUSAMI LUB INNYMI TECHNOLOGICZNIE SZKODLIWYMI MATERIAŁAMI, KTÓRE MOGĄ ZAINFEKOWAĆ SPRZĘT KOMPUTEROWY, PROGRAMY KOMPUTEROWE, DANE LUB INNE MATERIAŁY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WITRYNY INTERNETOWEJ LUB JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB ELEMENTÓW UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ LUB W ZWIĄZKU Z POBIERANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH NA WITRYNIE INTERNETOWEJ LUB NA INNEJ WITRYNIE, DO KTÓREJ PROWADZĄ ODNOŚNIKI.

UŻYTKOWNIK KORZYSTA ZE WITRYNY INTERNETOWEJ, JEJ ZAWARTOŚCI ORAZ WSZELKICH USŁUG LUB ELEMENTÓW UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ NA WŁASNE RYZYKO. WITRYNA INTERNETOWA, JEJ ZAWARTOŚĆ ORAZ WSZELKIE USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKIWANE ZA JEJ POŚREDNICTWEM SĄ DOSTARCZANE W OBECNYM STANIE I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH. ANI FIRMA, ANI ŻADNA OSOBA ZWIĄZANA Z FIRMĄ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO KOMPLETNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI WITRYNY INTERNETOWEJ. BEZ OGRANICZENIA POWYŻSZEGO, ANI FIRMA, ANI ŻADNA OSOBA ZWIĄZANA Z FIRMĄ NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA INTERNETOWA, JEJ ZAWARTOŚĆ LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA JEJ POŚREDNICTWEM SĄ DOKŁADNE, NIEZAWODNE, BEZBŁĘDNE LUB STAŁE, A TAKŻE, ŻE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE, NASZA WITRYNA LUB SERWER, KTÓRY JĄ OBSŁUGUJE, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW, ANI ŻE WITRYNA INTERNETOWA LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA JEJ POŚREDNICTWEM W INNY SPOSÓB SPEŁNIĄ POTRZEBY LUB OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO FIRMA NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZALNOŚCI PRZEPISÓW I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

POWYŻSZE POSTANOWIENIA NIE MAJĄ WPŁYWU NA ŻADNE GWARANCJE, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ WYŁĄCZONE LUB OGRANICZONE NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

Ograniczenie odpowiedzialności

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU, FIRMA, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, ANI ICH LICENCJODAWCY, DOSTAWCY USŁUG, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE, URZĘDNICY LUB DYREKTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W RAMACH JAKIEJKOLWIEK TEORII PRAWNEJ, WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ, WSZELKICH WITRYN INTERNETOWYCH Z NIĄ POWIĄZANYCH, WSZELKICH TREŚCI ZAWARTYCH NA WITRYNIE INTERNETOWEJ LUB NA INNYCH WITRYNACH INTERNETOWYCH, W TYM ZA WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, NASTĘPCZE LUB DOMNIEMANE, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, URAZY, BÓL I CIERPIENIE, CIERPIENIE EMOCJONALNE, UTRATA PRZYCHODÓW, UTRATA ZYSKÓW, UTRATA DZIAŁALNOŚCI LUB PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, UTRATA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, UTRATA REPUTACJI, UTRATA DANYCH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), NARUSZENIA UMOWY LUB INNEGO DZIAŁANIA, NAWET JEŚLI MOŻNA JE PRZEWIDZIEĆ.


POWYŻSZE NIE MA WPŁYWU NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KTÓRA NIE MOŻE BYĆ WYŁĄCZONA LUB OGRANICZONA NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

Wyłączenie odpowiedzialności w zakresie kwestii medycznych Wyszukiwarka specjalistów w dziedzinie okulistyki

Części witryny zapewniają dostęp do ogólnych informacji na temat wzroku, dbania o wzrok i korekcji wzroku. Treści te zostały opracowane wyłącznie do celów informacyjnych. Nie udzielamy porad medycznych ani profesjonalnych porad z zakresu opieki zdrowotnej, a witryna nie powinna być wykorzystywana jako źródło lub substytut takich porad. W przypadku potencjalnych problemów ze wzrokiem lub schorzenia wymagającego uwagi, należy jak najszybciej skontaktować się z wykwalifikowanym specjalistą. W nagłych przypadkach medycznych należy niezwłocznie zadzwonić pod numer 112.


Chociaż usługi cyfrowe mogą umożliwiać użytkownikowi zlokalizowanie specjalistów  w dziedzinie okulistyki (ang. ECP) oferujących produkty firmy poprzez funkcję „Znajdź dostawcę” lub podobną funkcję wyszukiwarki specjalistów (indywidualnie i zbiorczo zwaną „wyszukiwarką specjalistów”) i mogą zapewniać informacje i inne treści dostarczane przez tych i innych pracowników służby zdrowia, korzystanie z witryny nie tworzy relacji specjalista służby zdrowia-pacjent ani relacji lekarz-pacjent z żadnym specjalistą ECP lub innym pracownikiem służby zdrowia.


Specjaliści w dziedzinie okulistyki są zobowiązani, w rozsądnym zakresie, do zapewnienia aktualności i dokładności informacji dotyczących ich praktyki, uzyskiwanych poprzez wyszukiwarkę specjalistów. Jednakże, takie informacje są dostarczane przez osoby trzecie i nie są niezależnie weryfikowane przez firmę. Nie składamy żadnych oświadczeń, ani nie udzielamy żadnych gwarancji w odniesieniu do takich informacji, w tym dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Zachęcamy więc do sprawdzenia dokładności tych informacji w odpowiednich źródłach, takich jak biuro danego specjalisty, firmy ubezpieczeniowe, państwowe komisje udzielające uprawnienia medyczne lub zawodowe oraz odpowiednie stowarzyszenia zawodowe.


Wyszukiwarka specjalistów to wygodny sposób wyszukiwania specjalistów oferujących nasze produkty. Każdy inny sposób jej wykorzystania jest zabroniony. NIE POPIERAMY, NIE POLECAMY, ANI NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ CZY GWARANCJI DOTYCZĄCYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH SPECJALISTÓW CZY ICH GABINETY.  Wykluczenie specjalisty z bazy danych wyszukiwarki nie oznacza naszej dezaprobaty dla jakiegokolwiek specjalisty.

    
JEDYNIE UŻYTKOWNIK JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WYBÓR SPECJALISTY ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z WYSZUKIWARKI SPECJALISTÓW I WITRYNY INTERNETOWEJ NA WŁASNE RYZYKO. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika lub innych osób za jakiekolwiek decyzje lub działania podjęte w oparciu o informacje uzyskane przy użyciu wyszukiwarki specjalistów lub witryny internetowej.

Przejęcie odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się chronić, zabezpieczać i zwolnić z odpowiedzialności firmę, jej podmioty stowarzyszone, licencjodawców i dostawców usług oraz jej i ich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, wykonawców, przedstawicielami, licencjodawców, dostawców, następców i cesjonariuszy za wszelkie roszczenia, zobowiązania, odszkodowania, wyroki, zasądzone świadczenia, straty, koszty, wydatki lub opłaty (w tym uzasadnione honoraria adwokackie) wynikające z lub związane z naruszeniem przez użytkownika niniejszych warunków użytkowania lub korzystaniem przez użytkownika z witryny, w tym, ale nie wyłącznie, z materiałami użytkownika, korzystaniem z treści, usług i produktów witryny w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszych warunkach użytkowania lub korzystaniem z informacji uzyskanych z witryny.

Prawo i właściwość sądu

Wszystkie kwestie związane z WITRYNĄ internetową i niniejszymi Warunkami użytkowania oraz wszelkie spory lub roszczenia z nich wynikające lub z nimi związane (w każdym przypadku, w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają przepisom wewnętrznym Stanu Teksas i są interpretowane zgodnie z nimi, bez uwzględniania jakichkolwiek przepisów lub zasad dotyczących norm lub przepisów kolizyjnych (zarówno Stanu Teksas jak i innej jurysdykcji).


Wszelkie pozwy, działania lub postępowania prawne wynikające z niniejszych warunków użytkowania lub witryny internetowej bądź z nimi związane będą wszczynane wyłącznie w sądach federalnych Stanów Zjednoczonych lub sądach stanu Teksas i hrabstwa Denton, chociaż zachowujemy prawo do wszczęcia wszelkich pozwów, działań lub postępowań przeciwko użytkownikowi w związku z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania w kraju zamieszkania użytkownika lub innym odpowiednim kraju. Użytkownik zrzeka się wszelkich zastrzeżeń co do wykonania jurysdykcji w stosunku do użytkownika przez takie sądy oraz co do właściwości miejscowej takich sądów. Użytkownik zrzeka się również prawa do procesu sądowego z udziałem ławy przysięgłych.

Arbitraż

Firma może według własnego uznania zażądać od użytkownika poddania wszelkich sporów wynikających z niniejszych warunków użytkowania lub korzystania z witryny, w tym sporów dotyczących ich interpretacji, naruszenia, nieważności, niewykonania lub zakończenia, ostatecznemu i wiążącemu arbitrażowi zgodnie z zasadami arbitrażu American Arbitration Association, z zastosowaniem prawa stanu Teksas.


Arbitraż zostanie przeprowadzony przez stowarzyszenie American Arbitration Association (AAA) zgodnie z jego regulaminem i procedurami, w tym z procedurami uzupełniającymi AAA w zakresie sporów dotyczących konsumentów (w stosownych przypadkach), zmienionymi niniejszą umową o arbitraż. Zasady stosowane przez AAA są dostępne na stronie www.adr.org. Formularz rozpoczęcia postępowania arbitrażowego jest dostępny na stronie AAA http://www.adr.org.


Jeśli wartość żądanego zadośćuczynienia wynosi 10 000 USD lub mniej, użytkownik lub firma może zdecydować się na przeprowadzenie arbitrażu telefonicznie lub wyłącznie na podstawie pisemnych oświadczeń, a wybór ten będzie wiążący dla drugiej strony, z zastrzeżeniem, że arbiter może zażądać przesłuchania osobistego, jeśli okoliczności to uzasadniają. Strona może być obecna na przesłuchaniu osobistym za pośrednictwem telefonu, chyba że arbiter podejmie inną decyzję.


Arbiter rozstrzyga o istocie wszystkich roszczeń zgodnie z przepisami prawa stanu Teksas, w tym uznanymi zasadami słuszności, i uznaje wszelkie roszczenia dotyczące przywilejów regulowanych przez przepisy prawne. Orzeczenie arbitra jest poufne, ostateczne i wiążące, a wyrok w sprawie orzeczenia wydanego przez arbitra może zostać wydany w dowolnym sądzie mającym jurysdykcję w tym zakresie.


Opłaty za wszelkie zgłoszenia, administrowanie sprawami oraz opłaty arbitrażowe są regulowane przez zasady AAA.

Zakaz pozwów zbiorowych i wsparcia nieindywidualnego

Dystrybutor i firma uzgadniają, że mogą wnosić roszczenia przeciwko drugiej stronie tylko indywidualnie, a nie jako powód lub członek danej grupy w ramach jakiegokolwiek rzekomego pozwu zbiorowego lub powództwa zbiorowego. O ile zarówno dystrybutor jak i firma nie postanowią inaczej, roszczenia jednej osoby lub strony nie mogą być łączone z roszczeniami innej osoby lub strony, a żaden sędzia lub arbiter nie może przewodniczyć jakiemukolwiek postępowaniu w ramach pozwu zbiorczego lub zbiorowego w dowolnej formie. Ponadto sędzia lub arbiter może przyznać zadośćuczynienie (w tym pieniężne środki ochrony prawnej, zarządzenie tymczasowe i orzeczenie deklaratoryjne) tylko na korzyść indywidualnej strony ubiegającej się o to zadośćuczynienie i tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia zadośćuczynienia wymaganego przez indywidualne roszczenie(-a) tej strony. Wszelkie przyznane zadośćuczynienia nie mogą mieć wpływu na innych użytkowników witryny internetowej.UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ PRAWA DO WSZCZĘCIA LUB UDZIAŁU W POZWACH I POWÓDZTWACH ZBIOROWYCH.

Ograniczenie czasu wnoszenia roszczeń

WSZELKIE POWÓDZTWA LUB ROSZCZENIA, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA LUB TREŚCI WITRYNY INTERNETOWEJ MUSZĄ ZOSTAĆ PODJĘTE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD ICH POWSTANIA; W PRZECIWNYM RAZIE TAKIE POWÓDZTWO LUB ROSZCZENIE ULEGA TRWAŁEMU PRZEDAWNIENIU.

Ograniczenia eksportowe

Wszelkie oprogramowanie oraz informacje i technologie pobrane z witryny (łącznie zwane „oprogramowaniem”) przez użytkownika mogą podlegać kontroli eksportu wymaganej przez rząd Stanów Zjednoczonych, w tym ustawie o kontroli eksportu (50 U.S.C., załącznik §§ 2401 i nast.) oraz przepisom na temat administrowania eksportem („EAR”, 50 C.F.R., część 730 - 774), a także mogą podlegać przepisom na temat eksportu lub importu w innych krajach. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich przepisów i regulacji handlowych, zarówno zagranicznych, jak i krajowych. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie eksportować ani reeksportować oprogramowania do żadnego kraju ani jakiejkolwiek osoby, podmiotu lub użytkownika końcowego podlegającego kontroli eksportu wymaganej przez rząd Stanów Zjednoczonych, w tym osób lub podmiotów wymienionych na liście stron objętych zakazem eksportu Biura Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych oraz na liście osób wyznaczonych przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych. Ponadto użytkownik oświadcza i gwarantuje, że żadna amerykańska agencja federalna nie zawiesiła, nie cofnęła ani nie odmówiła mu uprawnień eksportowych.

Zrzeczenie się praw i zasada rozdzielności

Żadne zrzeczenie się przez firmę jakiejkolwiek zasady lub postanowienia określonego w niniejszych warunkach użytkowania nie będzie uznawane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takiej zasady lub postanowienia, ani za zrzeczenie się jakiegokolwiek innej zasady lub postanowienia, a brak dochodzenia przez firmę prawa lub postanowienia w ramach niniejszych warunków użytkowania nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.


Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania zostanie uznane przez sąd lub inny trybunał właściwej jurysdykcji za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, postanowienie takie zostanie wyeliminowane lub ograniczone do minimalnego zakresu, w którym pozostałe postanowienia warunków użytkowania będą nadal w pełni obowiązywać.

Całość umowy

Warunki użytkowania i nasza polityka prywatności stanowią jedyną i całkowitą umowę pomiędzy użytkownikiem a firmą Hoya Optical Labs of America, Inc., która dotyczy witryny internetowej i zastępuje wszelkie wcześniejsze i obecne porozumienia, umowy, oświadczenia i gwarancje, zarówno pisemne, jak i ustne, dotyczące tej witryny.

Uwagi i wątpliwości

Niniejsza witryna internetowa jest obsługiwana przez Hoya Optical Labs of America, Inc., 397 State Highway 121, Lewisville, Texas 75067.


Wszelkie inne informacje zwrotne, uwagi, prośby o wsparcie techniczne i inne informacje dotyczące witryny należy kierować do