POLITYKA PRYWATNOŚCI HOYA VISION

Podczas odwiedzania  stron internetowych HOYA Vision Care, w tym www.hoyavision.com, www.seikovision.com, www.pentaxoptical.com i visionaryalliance.com zamawiania produktów HOYA jako optyka lub korzystania z naszych narzędzi przy zamawianiu soczewek (zwanych łącznie "Usługami"), ma zastosowanie niniejsza polityka prywatności firmy HOYA.

Administratorem Państwa danych osobowych jest HOYA Vision Care Europe Hoya Holdings N.V. z siedzibą przy Radarweg 29, 1422 AC Amsterdam w Amsterdamie w Holandii (dalej: „HOYA”).

Prosimy zapoznać się uważnie z niniejszą polityką prywatności, aby poznać swoje prawa do twoich danych osobowych oraz sposób, w jaki będziemy dane te gromadzić, wykorzystywać i przetwarzać. Niniejsza polityka prywatności uzupełnia wszelkie inne pouczenia i elementy polityki dotyczące prywatności, które możemy przekazywać tobie i jednocześnie nie zastępuje ich. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą polityką prywatności lub dowolną jej częścią, nie korzystaj z dostępu do usług ani nie przekazuj nam swoich informacji w żaden inny sposób. 

Nasze usługi nie są przeznaczone dla niepełnoletnich, zaś my nie gromadzimy świadomie danych dotyczących nieletnich. Niepełnoletnim nie wolno korzystać z naszych usług, chyba że za zgodą ich rodziców lub opiekunów, jeśli prawo tobie właściwie to dopuszcza.

Jeśli jesteś użytkownikiem zamieszkałym w stanie Kalifornia, zapoznaj się z dodatkowymi warunkami, które cię dotyczą – patrz „Dodatek” poniżej.

1 Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych

Kontaktując się z nami lub zamawiając nasze usługi możesz przekazać niektóre lub wszystkie dane osobowe wymienione poniżej.

 

 • Odwiedzanie strony internetowej i zapytania: Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową i prosisz o informacje na temat naszych usług, gromadzimy twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail oraz używamy ich do korespondencji z tobą i odpowiedzi na twoje zapytania.
 • Możemy również kontaktować się z tobą telefonicznie, jeśli wyrazisz zgodę na tę formę komunikacji.
 • Zbieramy również informacje o twojej aktywności podczas przeglądania tej strony internetowej oraz interakcjach z nami, co służy nam ulepszaniu naszej strony internetowej, usług, utrzymaniu bezpieczeństwa naszych użytkowników oraz rozwiązywaniu i usuwaniu problemów technicznych i błędów.
 • Jeśli przesyłasz nam komentarze lub oceny, posty te zawierają twoje imię, nazwisko, kraj i ocenę. Informacje te wykorzystujemy wyłącznie na podstawie twojej zgody, do celów promocyjnych oraz przedstawiania innym użytkownikom informacji o wrażeniach związanych z naszymi usługami i naszą firmą. W każdej chwili możesz wycofać taką zgodę, przesyłając wiadomość e-mail na adres: hoyavision_unsubscribe@hoya.com.

 

Zamawianie produktów przez specjalistów od zdrowia wzroku

Zbieramy następujące informacje od specjalistów od zdrowia wzroku, którzy zamawiają nasze produkty lub korzystają z naszych usług: m.in. imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, raporty z wizyt, członkostwo w grupie zakupowej (jeśli dotyczy), informacje o zamówieniach handlowych i fakturach w celu realizacji zamówień oraz obsługi płatności, korespondencji z tobą, czy świadczenia usług dla klientów. Uczestnictwo w szkoleniach i wydarzeniach dla optyka lub pracownika służby zdrowia:

 • Firma HOYA gromadzi następujące informacje od optyków i pracowników służby zdrowia, którzy uczestniczą w szkoleniach i wydarzeniach organizowanych przez HOYA: m.in. imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, informacje o wydarzeniu lub szkoleniu oraz informacje o preferencjach sportowych, co ma pozwolić tobie wziąć udział w takich wydarzeniach oraz umożliwić nam przekazywanie zaproszeń na przyszłe wydarzenia.

 

Zamawianie soczewek przez konsumenta za pośrednictwem specjalisty:

 • Jeśli zamawiasz za pośrednictwem swojego optyka soczewki lub okulary z soczewkami korekcyjnymi na receptę, twój optyk przekaże nam szczegółowe dane dotyczące recepty, dzięki czemu będziemy mogli wyprodukować i dostarczyć twoje soczewki wraz z kartą gwarancyjną. Twój optyk uzyska twoją zgodę na przekazanie nam twojego imienia i nazwiska celem rozpoznania twojego zamówienia i wydania karty gwarancyjnej.
 • Jako użytkownik końcowy możesz również zechcieć (za pośrednictwem swojego optyka) skorzystać jednego z naszych narzędzi, aby w ten sposób uzyskać poradę na temat rodzaju soczewek lub oprawek, które najlepiej odpowiadają twoim preferencjom i potrzebom, wedle twojego stylu życia. Możesz również wykorzystać narzędzia, które pozwolą dobrać najlepsze oprawki do twoich rysów twarzy. Aby móc udzielić tobie takiej porady, przetwarzamy twoje imię i nazwisko, a także informacje na temat płci, wieku, recepty, poziomu zadowolenia i stylu życia, jak również wizerunek twarzy. Dane te wykorzystujemy również w formie zbiorczej do rozwoju produktów.
 • Należy pamiętać, że możemy przetwarzać powyższe dane administrator danych osobowych lub podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu specjalisty od zdrowia wzroku, co zależy od właściwych miejscowo uzgodnień i okoliczności.

 

Usługa subskrypcji

 • Jeśli subskrybujesz nasze artykuły merytoryczne (blogi) HOYA Vision Care, firma HOYA będzie używać twojego adresu e-mail aby informować cię o dostępnych na stronie internetowej artykułach dotyczących produktów i usług firmy HOYA, a także o artykułach poświęconych wybranym przez ciebie zagadnieniom. Jeśli nie chcesz dłużej otrzymywać pocztą e-mail żadnych powiadomień, możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając w link zamieszczony u dołu każdej wiadomości e-mail lub wysyłając e-mail na adres: hoyavision_unsubscribe@hoya.com.
 • Możemy również przesyłać tobie biuletyny dotyczące naszych produktów i usług, korzystając w tym celu z poczty tradycyjnej. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich biuletynów, prosimy przesłać wiadomość e-mail na adres: hoyavision_unsubscribe@hoya.com.
Zrezygnuj z subskrypcji

2. Podstawa prawna

Najważniejszą podstawą prawną jest konieczność przetwarzania twoich danych w celu wykonania umowy między tobą a firmą HOYA, np. jeśli zamawiasz produkt, zwracasz się z zapytaniem o konkretne informacje, zapisujesz się na wydarzenie lub składasz zamówienie handlowe. 

W niektórych przypadkach dane osobowe mogą wymagać przetwarzania ze względu na obowiązki prawne, m.in. obowiązkowego prowadzenia i przechowywania precyzyjnych zapisów ewidencji finansowej lub podatkowej. W niektórych sytuacjach podstawą przetwarzania jest udzielona przez ciebie zgoda, np. w przypadku subskrybowania naszych blogów lub korzystania z któregokolwiek z narzędzi HOYA do zamawiania soczewek. Firma HOYA ma również uzasadniony prawnie interes w poprawie zawartości strony internetowej, a także swoich produktów i usług na podstawie analizy twoich wyszukiwań, zakupów i interakcji z naszą firmą.

3 Pliki cookie

Używamy plików cookie oraz podobnych im technologii do gromadzenia informacji o aktywności użytkownika w czasie i podczas przeglądania różnych stron internetowych w wyniku skorzystania przez niego z naszych usług.

Używamy plików cookies – niezbędnych, preferencyjnych, statystycznych i marketingowych – a także podobnych im technologii. Pliki cookie umożliwiają nam personalizację treści i reklam, udostępnianie funkcji mediów społecznościowych oraz analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pomaga nam to ulepszać nasze usługi i sposób działania naszej strony internetowej. Szczegółowe informacje na temat plików cookie i zarządzania nimi można znaleźć tutaj.

Szczegółowe informacje na temat plików cookie i zarządzania nimi można znaleźć tutaj. Zmiana ustawień plików cookie nie będzie miała wpływu na informacje zgromadzone przed jej dokonaniem.               

4 Wykorzystanie danych osobowych przez osoby trzecie

HOYA nie udostępnia twoich danych osobom trzecim, chyba że:

 

 • mamy na nie twoją zgodę,
 • jest podyktowane obowiązkiem prawnym,
 • gdy podejmujemy czynności na twój wniosek lub realizujemy twoje zamówienie na rzecz spółek grupy HOYA bądź niezależnych dostawców usług płatniczych albo firm wysyłkowych,
 • w razie fuzji lub przejęcia firmy HOYA lub (części) jej aktywów przez osobę trzecią,
 • gdy współpracujemy z usługodawcami i dostawcami, którzy działają w imieniu firmy HOYA jako podmiot przetwarzający dane osobowe: takie osoby trzecie obejmują: dostawców usług analizy danych, dostawców zabezpieczeń, dostawców hostingu stron internetowych oraz dostawców, którzy umożliwiają prowadzenie szeroko pojmowanej działalności operacyjnej. Usługodawcy ci pomagają nam w realizacji wielu różnych funkcji i zadań, m.in. przechowywania danych, ich odzyskiwania po awarii oraz korespondencja z tobą.
 • w naszym uzasadnionym prawnie interesie – z udziałem przedsiębiorstw w naszej grupie kapitałowej,
 • w razie potrzeby z naszymi doradcami zawodowymi: będziemy udostępniać twoje dane osobowe doradcom zawodowym, m.in. rewidentom, kancelariom prawnym oraz kancelariom rachunkowym.

5. Przekazywanie danych do krajów spoza UE

W związku ze wspomnianymi wyżej celami przetwarzania danych przez firmę HOYA dane osobowe użytkownika są przekazywane stronom trzecim z krajów spoza UE.

Poziom ochrony danych osobowych w tych krajach może nie być uznawany za podobny do poziomu ochrony w kraju użytkownika. Zawarliśmy jednak standardowe klauzule umowne UE (SCC) lub inne równoważne umowy wydane przez odpowiedni właściwy organ Wielkiej Brytanii, chyba że transfer danych odbywa się do kraju, który został uznany przez Komisję Europejską lub odpowiednie organy Wielkiej Brytanii, odpowiednio, za kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony praw i wolności osób fizycznych w odniesieniu do ich danych osobowych (np. Japonia). Kopię tych klauzul można uzyskać, przesyłając wniosek w tej sprawie na adres:  DPO@hoya.com.

6. Fuzja lub przejęcie

We własnym uzasadnionym interesie firma HOYA może przekazać swą działalność jako całość lub część swoich aktywów osobie trzeciej w związku ze sprzedażą lub zakupem aktywów, sprzedażą akcji, zakupem lub fuzją, upadłością lub inną transakcją biznesową lub reorganizacją.

W takim przypadku Państwa dane osobowe zostaną również przekazane potencjalnemu nabywcy, nowemu właścicielowi lub innej odpowiedniej osobie trzeciej, o ile jest to konieczne podczas negocjacji, realizacji lub w inny sposób w związku ze zmianą kontroli korporacyjnej, jak np. restrukturyzacja, konsolidacja lub fuzja, albo sprzedaż lub przeniesienie naszych aktywów.

7. Okres przechowywania

Wszystkie dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż jest to wymagane zgodnie z rozporządzeniem RODO i przepisami krajowymi, w tym z obowiązkami finansowymi i podatkowymi.

W przypadku zamówienia produktów przechowujemy dane zamawiającego tak długo, jak jest to uzasadnione w celu wywiązania się z naszych zobowiązań gwarancyjnych w ramach obowiązującego okresu gwarancji.

Jeśli zdecydowali się Państwo otrzymywać od nas biuletyn informacyjny, profil osobisty tworzony jest w oparciu o historię obejmującą okres 2 lat poprzedzających dane wydanie biuletynu.

Jeżeli użytkownik końcowy korzysta z naszych narzędzi doradczych, jego dane są przechowywane nie dłużej niż 1 rok po udzieleniu porady.

Okres przechowywania referencji klientów wynosi 3 lata od momentu ich wystawienia.

Informacje na temat okresu przechowywania plików cookie można znaleźć tutaj:  

8. Prawa

Użytkownik ma prawo dostępu do swych osobowych danych w celu ich poprawiania, przenoszenia, ograniczania, wyrażania sprzeciwu lub usuwania. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o Państwa zgodę, w każdej chwili są Państwo uprawnieni do jej wycofania.

Należy pamiętać, że niektóre z tych praw mają zastosowanie tylko w pewnych okolicznościach, a wszystkie z nich mogą być ograniczone przez obowiązujące przepisy. Przykładowo dotyczy to przypadków, w których spełnienie danej prośby miałoby negatywny wpływ na inne osoby lub nasze tajemnice handlowe lub własność intelektualną lub, gdy istnieje nadrzędny interes publiczny lub prawo wymaga od nas zachowania państwa danych osobowych.

Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, można się z nami skontaktować pod adresem: DPO@hoya.com.

Ponadto w każdej chwili można wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych do celów marketingu bezpośredniego.

Wszelkie potencjalne przypadki naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych należy zgłaszać do naszego inspektora ds. ochrony danych osobowych pod adresem DPO@hoya.com, który odpowie na zapytanie tak szybko, jak to możliwe. Można też złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego ds. ochrony danych.

9 Bezpieczeństwo

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe naszych klientów, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych za pośrednictwem serwisu internetowego lub poczty elektronicznej; każda transmisja odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

10. Strony internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa może zawierać odsyłacze do innych platform internetowych, wtyczek lub innych aplikacji obsługiwanych przez osoby trzecie. Nie mamy żadnej kontroli nad takimi stronami ani aplikacjami i nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść, politykę prywatności czy sposób w jaki wykorzystują one twoje dane.

Informacje podawane przez użytkownika w miejscach publicznych lub pseudopublicznych, w tym informacje udostępniane przez użytkownika na niezależnych od naszej firmy platformach sieci społecznościowych, mogą być również widoczne dla innych użytkowników strony internetowej i/lub takich platform, i to bez ograniczeń wobec wykorzystania tych informacji przez nas lub osoby trzecie. Odsyłacze do powyższych zasobów osób trzecich na naszej stronie internetowej nie jest jednoznaczne z polecaniem przez nas dostępnych tam treści, ich właścicieli czy operatorów. Jednoznacznie zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za czyny osób trzecich, w tym m.in. za działania związane z wykorzystywaniem i/lub ujawnianiem danych osobowych przez osoby trzecie. Wszelkie informacje przekazane przez ciebie takim bezpośrednio osobom trzecim podlegają ich polityce prywatności.

12. Zmiany niniejszej polityki

Firma HOYA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki. 

Należy zawsze upewnić się, że zapoznali się Państwo z publikowaną tu najnowszą wersją polityki prywatności. Informację o istotnych zmianach przekażemy Państwu z odpowiednim wyprzedzeniem.

13. Język

O ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, w przypadku jakichkolwiek rozbieżności między angielską a lokalną wersją językową niniejszej polityki prywatności, wersja angielska będzie rozstrzygająca.

14. Dodatek obowiązujący mieszkańców Kalifornii

Warunki niniejszego dodatku mają zastosowanie do mieszkańców Kalifornii zgodnie z ustawą California Consumer Privacy Act (CCPA) i innymi obowiązującymi przepisami. Ustawa CCPA zapewnia mieszkańcom Kalifornii pewne prawa, takie jak prawo do dostępu, usuwania, ujawniania lub zakazu sprzedaży danych. Prawa te nie są bezwzględne i podlegają pewnym wyjątkom.

 

Zbieranie i ujawnianie danych osobowych

W ciągu ostatnich 12 miesięcy, poprzez korzystanie przez Państwa z naszych usług, mogliśmy zebrać i ujawnić następujące kategorie danych osobowych otrzymanych od konsumentów lub ich dotyczących, zgodnie z definicją podaną w ustawie CCPA:

 • dane identyfikacyjne, takie jak numer telefonu, imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, data urodzenia, płeć, wiek, cechy fizyczne lub opis, informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym;
 • informacje o aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej, w tym aktywności związanych z przeglądaniem i interakcją z naszą witryną internetową;
 • dane dotyczące soczewek korekcyjnych od specjalistów w dziedzinie okulistyki lub bezpośrednio od konsumentów;
 • informacje handlowe, w tym informacje o kartach płatniczych i informacje o weryfikacji transakcji.

 

Gromadzimy dane osobowe w następujących celach:

 • do obsługi i administrowania świadczonymi usługami;
 • do realizacji zamówień klientów;
 • do celów komunikacji z użytkownikiem;
 • w celu doskonalenia naszych usług;
 • w celu personalizacji naszych usług;
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony naszych użytkowników oraz
 • do rozwiązywania i usuwania problemów technicznych i błędów.

 

Dane należące do danej kategorii danych osobowych ujawniamy następującym podmiotom:

 • podmiotom stowarzyszonym w ramach naszej grupy korporacyjnej, które przetwarzają dane osobowe użytkownika w celu świadczenia usług;
 • innym firmom świadczącym usługi w naszym imieniu, którym na mocy umowy zabrania się przechowywania, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych w celach innych niż świadczenie usług na naszą rzecz;
 • organom regulacyjnym i sądowym oraz organom ścigania;
 • profesjonalnym doradcom, takim jak audytorzy, kancelarie prawne lub firmy księgowe;
 • podmiotom, które przejmują całość lub znaczną część naszej działalności;
 • innym stronom trzecim na Państwa polecenie lub za Państwa zgodą.

 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie sprzedaliśmy danych osobowych mieszkańców Kalifornii w rozumieniu "sprzedaży” według ustawy CCPA.

Prawa wynikające z CCPA

W przypadku mieszkańców Kalifornii, gdy ustawa CCPA nie uznaje wyłączenia, które ma zastosowanie do nich oraz ich danych osobowych, mają oni prawo:

żądać bezpłatnego ujawnienia następujących informacji z okresu 12 miesięcy poprzedzających takie żądanie:

 • kategorii danych osobowych, które zebraliśmy;
 • kategorii źródeł, z których dane osobowe zostały zebrane;
 • celu zbierania danych osobowych;
 • kategorii stron trzecich, którym ujawniliśmy dane osobowe oraz kategorii danych osobowych, które zostały ujawnione (w stosownych przypadkach), a także celu ujawnienia danych osobowych oraz
 • konkretnych danych osobowych, które zgromadziliśmy na temat użytkownika;

zażądać usunięcia danych osobowych, które zgromadziliśmy na temat użytkownika, chyba że ustawa CCPA uznaje wyjątek od tej zasady oraz

żądać ochrony przed bezprawną dyskryminacją przy korzystaniu z praw użytkownika, włączając w to zapewnienie innego poziomu lub jakości usług lub odmowę towarów lub usług dla dla użytkownika, kiedy korzysta on ze swych praw zgodnie z ustawą CCPA.

Naszym celem jest spełnienie wszystkich zweryfikowanych żądań w ciągu 45 dni zgodnie z ustawą CCPA. W razie potrzeby przedłużenie tego okresu o kolejne 45 dni zostanie uzupełnione o wyjaśnienie takiego opóźnienia.

 

Korzystanie z praw użytkownika

Użytkownicy mogą kontaktować się z nami pod adresem e-mail DPO@hoya.com. Mieszkańcy Kalifornii mogą się z nami skontaktować telefonicznie pod numerem (844) 735-5773. Użytkownik może również wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela, który będzie składać takie wnioski w jego imieniu. W przypadku wniosków składanych przez pośrednika możemy wymagać bezpośredniej weryfikacji tożsamości oraz bezpośredniego potwierdzenia, że użytkownik udzielił upoważnionemu agentowi pozwolenia na złożenie wniosku.

Prosimy o kontakt z naszym inspektorem ds. ochrony danych osobowych.